Είσοδος στην Πλατφόρμα της Υπηρεσίας 'Ένας Αριθμός - Χρυσή' -
Login to 'Single Number Service Platform - Gold'.
Αριθμός υπηρεσίας - Single Number :
Προσωπικός Κωδικός - Personal Code: